Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 10 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [22 / 27] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nieprawidłowe dokonywanie poprawek w księgach rachunkowych jednostki

Nieprawidłowość: Na wydrukach obrotów i sald kont księgi głównej, wygenerowanych z systemu komputerowego FK według stanu na 31 grudnia 2016 r., stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki budżetowej za 2016 r., główna księgowa ręcznie naniosła poprawki dotyczące sald wykazanych na kontach rozrachunkowych. Persalda wygenerowane na tych kontach przez system zostały przekreślone, a na ich miejsce zostały nadpisane salda Wn i Ma, wyliczone na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej. Praktyka powyższa była stosowana przez kilka ostatnich lat, w 2017 r. program FK nadal dokonywał kompensaty należności i zobowiązań, redukując na koniec każdego okresu sprawozdawczego salda kont rozrachunkowych do persald.