Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [20 / 21] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Niewłaściwa ewidencja odsetek naliczonych i niespłaconych

Nieprawidłowość: W zakładowym planie kont jednostki budżetowej zapisano, że odsetki od należności, naliczone na koniec poszczególnych kwartałów, ujmuje się na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji z kontem 290 „Odpisy aktualizujące należności”. Wskazany sposób ewidencji był stosowany od 2014 r. Prawidłowy sposób postępowania: Odsetki należne, a niespłacone na koniec danego kwartału roku obrotowego, powinny być ewidencjonowane na koncie 221 w korespondencji z właściwym kontem zespołu 7 – „Przychody, dochody i koszty”. Odpis aktualizujący wielkość tych odsetek (ustalony...