Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 6 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [2 / 23] >

Miesięczny przegląd nowości

Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowy obowiązek gmin w 2018 r.

Zakres zmian: Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). Zmiany objęły wiele ustaw. Między innymi w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w dziale I po rozdziale 1 dodano rozdział 1a w brzmieniu: „Rejestr Należności Publicznoprawnych”. Generalnie Rejestr Należności Publicznoprawnych został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2018 r., ale przepisy te w odniesieniu do wierzyciela będącego JST stosuje się od 1 czerwca 2018 r. Wprowadzenie tego rozwiązania ma spowodować m.in. dobrowolne wykonanie obowiązku zapłaty zaległości należnych JST, ujawnionych w tym Rejestrze. Ponadto ma się przyczynić do przeciwdziałania