Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [28 / 34] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Nierozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w środkach pieniężnych

Nieprawidłowość: Inwentaryzacja środków pieniężnych w urzędzie gminy na koniec 2017 r. wykazała rozbieżności między stanem tych środków a zapisami w ewidencji księgowej. Według spisu z natury stan gotówki w kasie wynosił 0 – natomiast na koncie 101 widniało saldo po stronie Wn – wyrażone liczbą ujemną w kwocie 8956,49 zł. Poza tym nie zgadzał się stan środków pieniężnych na rachunku sum depozytowych – zgodnie z potwierdzeniem banku wynoszący 0 zł, podczas gdy na koncie 139 w ewidencji jednostki figurowała suma 276 908 zł. Różnice te wynikały z wykonywania niezgodnych z prawem operacji polegających na finansowaniu z sum depozytowych deficytu budżetu gminy oraz ze zdefraudowania środków z kasy przez głównego księgowego jednostki. Z tego