Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [8 / 25] >

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Wyjaśnienia MF: Jak klasyfikować wydatki ponoszone przez gminy w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na jakim koncie je księgować i w której pozycji rachunku zysków i strat wykazywać

Pytanie redakcji PRB: W obowiązującej klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.) nie wyodrębniono wydatków ponoszonych przez gminy w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mimo iż są to wydatki co najmniej rzędu kilkuset tysięcy złotych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaleca ujmowanie tych wydatków w dziale 010 „Rolnictwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, paragraf 443 „Różne opłaty i składki”. W