Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [7 / 23] >

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Sprawozdania z wydatków strukturalnych – uwaga zmiany!

Pytanie redakcji PRB: 2 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1475 została opublikowana ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. Art. 11 ww. ustawy stanowi: W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany: (…) 2) w art. 39: a) uchyla się ust. 2, b)...