Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2017 z 2017-04-05

dodaj do notatnika < [19 / 21] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Niedokonywanie odpisów aktualizujących należności

Nieprawidłowość: W polityce rachunkowości jednostki budżetowej nie ustalono zasad aktualizacji należności, a w zakładowym planie kont pominięto konto 290 „Odpisy aktualizujące należności”. Prawidłowy sposób postępowania: Jednostki budżetowe mają obowiązek dokonywania wyceny należności w kwocie wymaganej zapłaty, z uwzględnieniem zasady ostrożności (czyli dokonując odpisu aktualizującego wielkość należności z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty). Sposób, w jaki mają być dokonywane odpisy aktualizujące, należy określić w polityce rachunkowości jednostki. Ponieważ jednostki mają obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących należności budżetowych, nie mogą pominąć konta 290...