Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [20 / 22] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Nieprawidłowe dokonanie odpisów aktualizujących należności

Nieprawidłowość: Zgodnie z postanowieniami polityki rachunkowości w urzędzie gminy ogólny odpis aktualizujący należności podatkowe i niepodatkowe budżetu ustala się do wysokości 100% należności niespłaconych w latach poprzedzających rok obrotowy, w którym dokonuje się odpisu, i 35% należności niespłaconych w tym roku. Odpis aktualizujący zgodnie z tymi zasadami został wyliczony w odniesieniu do należności głównych, natomiast odpis aktualizujący odsetki od tych zaległości został ustalony dla 100% wszystkich odsetek przypisanych na koniec roku. Prawidłowy sposób postępowania: Na dzień bilansowy kwoty należności wycenia...