Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [19 / 22] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Nieprawidłowe wykazanie należności w bilansie

Nieprawidłowość: Należności budżetowe gminy, ewidencjonowane na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, takie jak: należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, należności z tytułu sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy, wykazano w bilansie urzędu gminy (jako jednostki budżetowej) w pozycji B.II.1 „Należności z tytułu dostaw i usług”. Prawidłowy sposób postępowania: Należności budżetu gminy, ewidencjonowane na koncie 221, powinny być wykazane w pozycji B.II.4 „Pozostałe należności”. Oprac. Izabela Motowilczuk były wieloletni inspektor kontroli...