Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 3 / 2017 z 2017-03-05

dodaj do notatnika < [18 / 22] >

NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Nieprawidłowe księgowanie na kontach budżetu

Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych budżetu powiatu dokonywano pod datą 31 grudnia w kolejnych latach obrotowych wyzerowania sald kont 222 i 223 zapisami: ● Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”, ● Ma 901 „Dochody budżetu”, ● Wn 902 „Wydatki budżetu”, ● Ma 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”. Podstawą tych zapisów był dowód PK – „Polecenie księgowania” opisany jako „roczne przeksięgowanie”. Prawidłowy sposób postępowania: Księgowania na kontach budżetu: Wn 222 i Ma 901 oraz Wn 902 i Ma 223, odnoszące się do wykonania przez...