Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [5 / 32] >

Miesięczny przegląd nowości

Brak podstawy prawnej do powierzenia zastępcy wójta podpisania zarządzenia w sprawie zmian w budżecie

W ó jt nie mo ż e powierzy ć swojemu zast ę pcy podpisania zarz ą dzenia w ó jta w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud ż etowej, w ramach upowa ż nienia udzielonego na podstawie art. 33 ust. 4 w związku z art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, do prowadzenia w czasie jego nieobecności spraw gminy. Tak stwierdził NSA w wyroku z 14 listopada 2017 r., sygn. Akt II GSK 273/16) .