Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [20 / 26] >

Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych

Księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych „per saldo”

Nieprawidłowość: Operacje nabycia i zbycia gruntów, budynków i budowli gminnych były ujmowane w księgach rachunkowych urzędu gminy na koncie 011 „Środki trwałe” raz w roku pod datą 31 grudnia. Podstawą księgowania był dowód zbiorczy PK - „Polecenie księgowania”. W PK były zestawione i zsumowane po kolei wszystkie zbyte i nabyte w ciągu roku obrotowego środki trwałe. Na koniec od sumy przychodów były odjęte rozchody środków trwałych. Na stronie Wn konta 011 „Środki trwałe” ujmowano wyłącznie uzyskaną w ten sposób kwotę zbiorczą (przy czym jeśli wartość środków trwałych zbytych była wyższa niż wartość środków trwałych nabytych, kwota ta była wyrażona liczbą ujemną).